วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

( ^^^^^การสัมมนาเชิงปฏิบัตการ โดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

( การสัมมนาเชิงปฏิบัตการ “สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง ตามอนุสัญญา ILOฉบับที่ 87 และ 98 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ.2550จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ )              ชมรมลูกจ้างนักเรียนทุนสาธารณสุขจังหวัดยะลา เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น สมาชิกของชมรมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านพื้นที่ชุมชน งานอนามัยแม่และเด็ก ฉีดยาเย็บแผลให้วัคซีนเด็ก งานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำรวจ จปฐ. งานสาธารณสุข ด้านป้องกันโรค อยู่ประจำสถานีอนามัย เป็นผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพยท์ตามโรงพยาบาล ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ สมาชิกมีความต้องการความมั่นคงก้าวหน้าและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม และที่สำคัญอย่างสูงสุด คือ ต้องการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนจึงได้ยื่นข้อเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือในการบรรจุเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการดำเนินการประสานงานไปยังคณะอนุกรรมาธิการด้านสาธารณสุขของรัฐสภาศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ (ศอ.บต.) แล้ว
         ในปัจจุบันทางชมรมฯได้ทำงานร่วมกันอีกหลายจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและต้องการได้รับโอกาสและความช่วยเหลือในด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์โดยเชื่อมร้อยเครือข่ายกับองค์กรต่างๆที่มีปัญหาใก้ลเคียงกัน เช่น สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดฯ และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและแนะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และสิทธิการรวมกันเพื่อดำเนินการขอบรรจุเป็นพนักงานของรัฐต่อไป
          ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ได้ชี้แจงเหตุผลสภาพปัญหาของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ต้องการได้รับโอกาสความช่วยเหลือในด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้เฉกเช่นระบบเดียวกับข้าราชการ อย่างที่ทราบกันอยู่ว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ขณะที่คนทงานก็ต้องมีหน้าที่ให้การรักษาช่วยเหลือชีวิตประชาชนทุกกลุ่มไม่ได้แบ่งแยกว่าต้องเป็นใคร แต่ชีวิตของคนงานผู้ปฏิบัติงานกลับดูเหมือนถูกละเลยเมินเฉยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณ
ที่มา :  คุณเสน่ห์  หงษ์ทอง
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ >>>>>  http://www.thaiserc.com/  <<<<


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น